Thông tin Hợp tác xã

HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi

HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi

Địa chỉ

Ấp 2

Địa chỉ email

Đang cập nhật !

Số điện thoại

0706992560

Người đại diện

Mai Thành Thật
HTX Nông nghiệp Mỹ Ngãi
Giới thiệu